Hulp nodig?

Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

 0,00 0

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met Bugsonline.eu;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
Bugsonline.eu georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer

technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit

Bugsonline.eu

E-mailadres: Klantenservice@Bugsonline.eu

KvK-nummer: 58493700

BTW-identificatienummer: NL853063497B01

Artikel 3 -Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bugsonline.eu en op elke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij Bugsonline.eu zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of

op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 -Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Bugsonline.eu gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of

diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bugsonline.eu niet. Afbeeldingen en kleur kunnen afwijken van het product, bijvoorbeeld bij planten omdat dit levend materiaal is.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de
prijs;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het

basistarief;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor
de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan

herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan Bugsonline.eu zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt
tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 -De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Bugsonline.eu onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bugsonline.eu passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt

hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal

Bugsonline.eu daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Bugsonline.eu kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bugsonline.eu op

grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

Bugsonline.eu zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van Bugsonline.eu waar de consument met klachten
terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Bugsonline.eu deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Indien Bugsonline.eu zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of
diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a -Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag

na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk -in

de originele staat en verpakking aan Bugsonline.eu retourneren, conform de door

Bugsonline.eu verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Herroepingsplicht is niet van toepassing bij voedseldieren omdat hier een zeer beperkte houdbaarheid op zit.

Artikel 6b -Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der

overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door
Bugsonline.eu bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

Artikel 7 -Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bugsonline.eu dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 -Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Bugsonline.eu
alleen worden uitgesloten indien Bugsonline.eu dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het

sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door Bugsonline.eu tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; o.a. voedseldieren
d) die snel kunnen bederven of verouderen; o.a. voedseldieren
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bugsonline.eu geen invloed heeft;

Artikel 9 -De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen

in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan Bugsonline.eu producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Bugsonline.eu geen invloed

op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien Bugsonline.eu dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 -Conformiteit en Garantie

Bugsonline.eu staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Bugsonline.eu, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af
aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming

van de verplichtingen van Bugsonline.eu jegens Bugsonline.eu kan doen gelden op grond

van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Op alle gebruiksartikelen, exclusief voedseldieren en planten, rust een DOA garantie (Death On Arrival). Dat houdt in dat wanneer u een produkt ontvangt dat bij aankomst niet blijkt te werken, dit produkt vervangen zal worden, mits u deze retour zendt naar het door Bugsonline.eu aangegeven retouradres, en er op de dag van ontvangst melding via email van is gemaakt.
* Retourzendingen dienen gedaan te worden in een bubbel envelop (kleine onderdelen) of als eenvoudig pakket (indien het niet door de brievenbus past). Een gewone brief envelop beschermt uw spullen niet voldoende tegen de sorteermachine bij PostNL. De kosten van retourzending zijn ten laste van de verzender en worden alleen vergoed indien de retour een inpak/productfout of DOA betreft. Bij een spijtoptant wordt alleen de waarde van het product vergoed.

* Zodra het retour artikel is ontvangen, en gecontroleerd is op eventuele inpak/productfouten of DOA, wordt er bij vaststellen van een defect kosteloos een vervangend exemplaar toegestuurd.

* Bugsonline.eu is niet aansprakelijk voor problemen door verkeerd gebruik van de artikelen.

Artikel 11 -Levering en uitvoering

Bugsonline.eu zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De consument is verantwoordelijk voor het juist opgeven van het aflever adres. Indien het aflever adres foutief is opgegeven door de consument is Bugsonline.eu niet aansprakelijk als een zending verloren is geraakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en

recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Bugsonline.eu het bedrag dat de consument
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bugsonline.eu zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op

duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij

vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van

retourzending zijn voor rekening van Bugsonline.eu.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging
aan de consument bij Bugsonline.eu, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het risico van beschadiging / kwaliteitsverlies van voedseldieren en artikelen berust vanaf het moment van aflevering bij de vervoerder bij de consument, Bugsonline.eu is niet verantwoordelijk voor het kwaliteitsverlies dat door vervoer van de voedseldieren en planten is ontstaan.
Indien een pakje niet wordt ontvangen door de koper binnen de normale leveringstermijn, dient de koper hiervan uiterlijk binnen 1 week na de besteldatum via E-mail Klantenservice@Bugsonline.eu of telefonisch 0625012253 melding te maken bij de klantenservice. Klachten over niet ontvangen pakjes nà deze periode worden niet meer in behandeling genomen.
Voor Terraria gelden andere verzend tarieven. Dit hangt af van het formaat en gewicht.
Neem hiervoor altijd contact op met Bugsonline.eu
Bugsonline levert geen zijderupsen aan andere webwinkels. Wordt er toch een bestelling geplaatst zonder overleg, dan komen alle gemaakte kosten voor uw eigen rekening.

Artikel 12 -Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal

worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde

tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 -Betaling

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze

overeenkomst betreffende bescheiden.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan

de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende

bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Bugsonline.eu te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft Bugsonline.eu behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

Artikel 14 -Klachtenregeling

Bugsonline.eu beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Bugsonline.eu, nadat de consument de gebreken

heeft geconstateerd.

Bij Bugsonline.eu ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door Bugsonline.eu binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 -Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Privacy Policy

Word apart vermeld.